Kasserer

Verson: 1.0

Kasserer er medlem av styret og rapporterer til leder. Kasserer er ansvarlig for det praktiske økonomiske arbeidet. Kasserer er ansvarlig for å skaffe til veie opplysninger og foreta beregninger som grunnlag for budsjettarbeidet. Kasserer skal ha kontroll med økonomien i forhold til vedtatte budsjetter og vellets vedtekter.

Kasserer er ansvarlig for å utføre eller delegere følgende oppgaver:

  • bokføring av alle inntekter og utgifter.
  • innkreving av medlemskontigent, herunder utsendelse av fakturaer.
  • utarbeide budsjett med tilhørende veiledning og oppfølging.
  • at vellets aktiviteter skjer innenfor de budsjetterte økonomiske rammer.
  • holde oversikt over vellets lagerbeholdning.
  • ferdigstille arrangementsrapporter etter arrangement.
  • disponere vellets konti og ha oversikt over vellets bankkort og faktureringsavtaler.
  • foreta utbetalinger etter anvisninger
  • sørge for at regnskapet blir revidert av revisor.

Kasserer kan bli pålagt andre oppgaver.

Vervet er basert på frivillig innsats. Stillingen kan få dekket utgifter til bruk av telefon og lignende. Dette skal i så fall behandles av styret i velforeningen først. Stillingen vil ikke få noen annen økonomisk godtgjørelse.

Godkjent på styremøte 13. april 2015

Del denne siden