Styreleder

Verson: 1.0

Styreleder er medlem av styret og har dobbelstemme ved avstemning. Styreleder er ansvarlig for oppfølgingsarbeidet i styret. Han / hun skal utføre sitt arbeide etter styrets planer og etter vedtekter for Selvik Velforening.

Styreleder er ansvarlig for:

  • sammen med sekretær å kalle inn til og sette opp saksliste for styremøter og årsmøte.
  • å lede styremøtene og årmøtet.
  • å holde styret løpende orientert om aktuelle saker.
  • å påse at styret fatter lovlige vedtak.
  • å sørge for at vedtak og planer fra årsmøtet følges.
  • å holde oversikt over styrets økonomi, i samarbeid med kasserer
  • å være velforeningens kontaktperson utad.
  • å besvare henvendelser til Selvik Velforening per brev og e.post, eventuelt i samarbeid med det styremedlem som behandler saken.
  • å føre styrets digitale og analoge arkiv, i samarbeid med sekretær.

Styreleder kan ikke bli pålagt andre oppgaver.

Vervet er basert på frivillig innsats. Stillingen kan få dekket utgifter til telefonbruk og lignende. Dette skal i så fall behandles av styret i velforeningen først. Stillingen vil ikke få noen annen økonomisk godtgjørelse.

Godkjent på styremøte 13. april 2015

Del denne siden