VEDTEKTER FOR SELVIK VELFORENING

Vedtekter for Selvik Vel, sist oppdatert 4.4.2022

§ 1. Navn

1.1 Foreningens navn er Selvik Vel

 

§ 2. Formål og virkemidler

2.1 Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø og beboernes trivsel og sikkerhet.

2.2 Foreningen er partipolitisk uavhengig.

2.3 Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

2.4 Foreningen kan fungere som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser.

2.5 Velforeningen er medlem av Norges Velforbund.

§ 3. Juridisk person

3.1 Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4. Medlemskap

4.1 Enhver husstand, eier av eiendom eller fritidseiendom, bedrifter og andre virksomheter, kan bli medlem av foreningen. Vedkommende må godta foreningens vedtekter og formål, og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Medlemskapet er gyldig fra den dag kontingenten er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt innen den fristen som styret har satt.

§ 5 Kontingent

5.1 Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales til fastsatt frist. Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen regnskapsårets utgang strykes etter purring. Strykes et medlem, kan dette ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

5.2 Ved utmelding refunderes ikke innbetalt kontingent.

§ 6. Årsmøte

6.1 Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst fire ukers varsel.

Saker som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret innen to uker før årsmøtet. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

6.2 Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Det er en stemme per medlemskap. Stemmegivning kan skje ved fullmakt.

6.3 Årsmøtet behandler:

  • Årsmelding fra styret
  • Revidert regnskap
  • Innkomne forslag
  • Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsette kontingent
  • Valg av styre med leder, 4-6 styremedlemmer, to varamedlemmer, revisor og valgkomité bestående av tre medlemmer.

6.4 Alle tillitsvalgte i foreningen, dvs. styre- og varamedlemmer, revisor og valgkomite, velges for to år av gangen. Samtlige kan gjenvelges.

6.5 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan velges.

6.6 Revisor og valgkomiteen rapporterer direkte til årsmøtet.

6.7 Årsmøtets beslutninger og dissenser skal protokolleres og gjøres tilgjengelig for medlemmene.

§ 7. Ekstraordinært årsmøte

7.1 Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret eller 25 % av medlemmene finner det påkrevet. På ekstraordinært årsmøte behandles de saker som er nevnt i innkallingen. Innkallingsfristen er minst 14 dager.

7.2 Et ekstraordinært årsmøte finnes beslutningsdyktig dersom minimum hele styret er til stede.

§ 8. Styrets oppgaver

8.1 Styret leder foreningens anliggende i overensstemmelse med foreningens vedtekter og årsmøtets vedtak.

8.2 Ved viktige avgjørelser plikter styret å innkalle til ekstraordinært årsmøte.

8.3 For spesielle tiltak og oppgaver kan styret etablere prosjekter. Ansvarlig prosjektleder rapporterer til styret.

8.4 Økonomi

8.4.1 Styret skal forvalte velforeningens eiendeler/eiendom og føre kontroll med foreningens økonomi. Styret skal påse at regnskap blir ført og revidert. Styret skal sørge for at foreningen er forsvarlig forsikret ut fra de verdier foreningen innehar og den virksomhet som bedrives.

8.4.2 Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål. Styret trenger årsmøtets samtykke for å påta seg forpliktelser på vegne av foreningen over kr. 50 000. Ved investeringer over 20 000 skal det innhentes minst to anbud. Alle utbetalinger skal attesteres av leder og kasserer før utbetaling.

8.4.3 Velforeningens signatur innehas av styreleder og ett styremedlem i fellesskap.

8.4.4 Regnskapsåret går fra 1.1.-31.12.

8.5 Styret holder møte når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Varamedlemmene kan møte på samtlige styremøter, men har kun stemmerett når styret ikke er fulltallig.

Styrets vedtak skal protokolleres.

8.6 Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er tilstede.

Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. Et styremedlem kan ikke være med å stemme i saker hvor vedkommende har særinteresser.

§ 9. Vedtektsendringer

9.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer, og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringer trer i kraft umiddelbart dersom årsmøtet ikke har besluttet noe annet.

Vedtektsendringer vil aldri ha tilbakevirkende kraft.

§ 10. Oppløsning, sammenslutning og deling.

10.1 Foreningens oppløsning kan kun besluttes på ordinært årsmøte og med minst 2/3 flertall. Forslag om oppløsning må være omtalt i innkallingen til årsmøtet.

10.2 Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål årsmøtet bestemmer.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

10.3 Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling skal fattes av årsmøte, og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring (§9).

Del denne siden